2009
Výsledky byly získány při řešení výzkumného záměru MZE 0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"

Autorský kolektiv: Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing.Marie Kovářová, Ing. Oldřich Mužík, Ing. Jiří Richter, Milan Herout, Vladimír Scheufler.

Ekonomika bioplynových stanic

Internetová aplikace slouží k simulování ekonomiky zemědělských bioplynový stanic a k podpoře rozhodování o budoucích investicích. Tato aplikace pracuje s daty uloženými v databázích a s údaji zadanými přímo uživateli. Zadávání údajů uživatelem se skládá ze tří postupných kroků - zadávání množství a vlastností zpracovávaných materiálů, zadávání způsobu využití produktů a zadávání způsobu financování investice. Surovinovou skladbu vstupních materiálů vybírá uživatel z databáze materiálů vhodných k anaerobní digesci, která obsahuje všechny běžně využívané druhy biomasy a jejich vlastnosti včetně měrné produkce bioplynu, resp. metanu. Uživatel může tyto vlastnosti jednotlivých materiálů upravovat, popř. vložit nový druh biomasy. U zadávání způsobu využití produktů anaerobní digesce může uživatel zvolit nejobvyklejší způsob prodeje elektrické energie za přednastavené výkupní ceny, ale je zvolit i tržní cenu včetně zeleného bonusu, kterou si uživatel zadává podle svých potřeb. U tepla a digestátu je také nastavena obvyklá cena, kterou může uživatel také libovolně změnit. Po vyplnění všech nutných údajů program zobrazí kompletní ekonomické údaje linky, které společně s nejdůležitějšími údaji zadanými uživatelem tvoří výslednou sestavu. Výsledná sestava obsahuje nákladovou tabulku členěnou na investiční, fixní a variabilní náklady, množství produkce, roční výnosy a základní ekonomické ukazatele linky jakou jsou zisk/ztráta, rentabilita či prostá návratnost investice. Po zadání potřebných údajů v každém kroku je potřeba kliknout na tlačítko "Odeslat" pro přechod ke kroku následujícímu. V jednotlivých krocích pak naleznete podrobnou nápovědu. Vámi zadané parametry a vypočtené ekonomické ukazatele je možné si vytisknout dohromady do výsledné sestavy. Po zobrazení výsledků je možné libovolně měnit zadané vstupní parametry. Aplikaci můžete používat bez zadání uživatelského jména a hesla a to bez jakýchkoliv omezení. Uživatelské jméno a heslo slouží pouze pro ukládání Vámi vložených údajů, ke kterým se můžete později kdykoliv vracet, když se přihlásíte se svým zvoleným jménem a heslem.



Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Jméno i heslo slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje uložené s Vašim přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Heslo: