Program "Zásoba vody v kořenové zóně" slouží pro výpočet dostupné zásoby a bilance vody pro zvolenou plodinu, pozemek a ročník.

Program umožňuje vypočítat množství vody dostupné pro zvolenou plodinu v kořenové zóně a její čerpání porostem v průběhu růstu. Záměrem je zpřesnit bilanci vody na základě odhadu hloubky kořenů, především v případě nedostatku srážek, kdy je plodina odkázána na zásobu vody v půdě. Program je určen pro použití v provozních podmínkách zemědělských podniků, kde nejsou k dispozici přesné vstupní údaje pro výpočet bilance vody a proto jsou použity zjednodušené postupy a kvalifikovaný odhad založený na znalostech konkrétního pozemku a sledování plodiny v daném ročníku. Program názorně ukazuje vliv různých faktorů na bilanci vody změnou vstupních hodnot vlastností vrstev půdy, porostu a povětrnostních podmínek. Podrobnější popis programu a přístup k výpočtu bilance vody je popsán v metodice
J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda (2015): Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin. Metodika pro praxi. VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně, 36 s.
Vytvoření programu bylo podpořeno z projektů MZE QI111C080 a MZe RO0414.


Zadejte BPEJ pozemku :

Zvolte si své libovolné přihlašovací jméno a případně i heslo. Minimální délka jména jsou 2 znaky!
Všechny Vámi zadané údaje se automaticky ukládají a po novém přihlášení s Vaším jménem a heslem jsou Vám k dispozici.

Zvolte jméno :   !Minimální délka jména je 2 znaky!
Zvolte heslo :

Odeslat

Autoři: J.Haberle, P.Svoboda VÚRV, v.v.i., V.Vlček, Mendelova Univerzita v Brně, M.Kohut, ČHMÚ Praha
© Datasoft 2014