Řešené výzkumné projekty ve VÚZT, v.v.i.

 

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 podle metodiky Rady pro VaVaI naleznete zde.

 

Výzkum interakce mezi vodou, půdou a prostředím z hlediska hospodaření se statkovými hnojivy v trvale udržitelném zemědělství

Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

 

Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách

Ing. Pavel Kovaříček, CSc.

 

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic

Ing. Antonín Machálek, CSc.

 

Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření

Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

 

Stanovení kritérií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na zlepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních teplot ve variantních systémech ustájení

Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

 

Nepotravinářské využití biomasy

Ing. Petr Hutla, CSc.

 

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů

Ing. Jiří Souček, Ph.D.

 

Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty

Ing. David Andert, CSc.

 

Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin

Ing. David Andert, CSc.

 

Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny

Ing. David Andert, CSc.

 

Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu

Ing. Jaroslav Kára, CSc.

 

Efektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí

Ing. Jaroslav Kára, CSc.

 

Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare

Ing. Antonín Jelínek, CSc.

 

Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT

Ing. Antonín Jelínek, CSc.

 

Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech

Ing. Petr Plíva, CSc.

 

Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti

Ing. Antonín Jelínek, CSc.

 

Bilance dusíku při organickém a minerálním hnojení s využitím nových hodnot stanovených moderními analytickými metodami

Ing. Petr Plíva, CSc.

 

 Olejný len (Linum usitatissimum L.) pro vícestranné užití

 Ing. Prokop Šmirous, CSc.

 

Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí

Mayer Václav Ing.  CSc.

 

Udržitelnost hospodaření v krajině

Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.